Migrationsavtalet mellan EU och Turkiet: ingen empati, ingen medmänsklighet

Mirva Helenius / Finlands Röda Kors
Fotograf: Mirva Helenius / Finlands Röda Kors

Röda Korsets nationella föreningar är oroade över de humanitära följderna av avtalet som slutits mellan EU och Turkiet. Att stoppa migrationsströmmen löser inte den humanitära krisen, utan skapar bara en ny kris, konstaterar de 22 föreningarna i sitt ställningstagande.

Vi vid de nationella Rödakors-föreningarna uttrycker vår stora oro över de humanitära följderna av avtalet som EU och Turkiet nyligen slöt om att begränsa immigrationen till Europa. Följderna kommer så småningom att kunna skönjas. Vi fruktar att avtalet, när det tillämpas, försvagar den internationella och europeiska flykting- och människorättslagstiftningen. Vi vill framhäva att alla åtgärder som EU och dess medlemsländer utför i anknytning till en humanitär kris ska uppfylla alla internationella förpliktelser.

Till dessa förpliktelser hör framför allt plikten att respektera alla asylsökandes rätt att söka om asyl och deras rätt att få genomgå en rättvis och effektiv asylprocess. Till dem hör även skyldigheten att i alla omständigheter skydda asylsökandena från att utvisas och skickas tillbaka till deras avgångsland, inklusive kedjeutvisningar.

Bakom den politiska kohandeln, de ekonomiska arrangemangen och försöken att stänga gränserna finns tiotusentals sårbara människor – män, kvinnor, pappor, mammor och barn – som är i nöd och dagligen riskerar sina liv för att söka asyl i Europa. Vår syn på saken är att avtalet mellan EU och Turkiet visar på en total avsaknad av empati och medmänsklighet, och åsidosätter den desperation som leder människor till att påbörja dessa farliga resor.

Vår erfarenhet visar att skrämseltaktik och stängning av gränserna inte förbättrar läget för personer i sårbar ställning. Snarast utsätter summariska gränskontroller och kriminalisering av den obehöriga migrationsströmmen de mest sårbara människorna, särskilt kvinnor och barn, för allt större faror såsom familjeseparation, sexuellt utnyttjande, människohandel, våld och fara för deras liv. Som vi ofta sett, så fort en gräns stängs öppnas snabbt nya rutter.

Situationen i Grekland

I Grekland har en allvarlig humanitär krissituation uppstått. Det handlar om en europeisk kris, som kräver reella, konkreta och solidariska åtgärder av Europas stater. Man kan inte anta att Grekland eller Turkiet ensamma kan hantera alla de migranter och flyktingar som anländer. Även om EU har försökt förhindra migrationsströmmen till Grekland, anländer cirka tusen personer i nöd till de grekiska öarna dagligen. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har det redan under år 2016 fram till den 28 mars enkom över vatten anlänt och registrerats 164 338 människor. Ungefär 45 000 människor räknas ha blivit kvar i Grekland i undermåliga omständigheter.

Personal från både Greklands Röda Kors och Röda Korsets andra nationella föreningar som skickats för att förbättra den humanitära situationen i Grekland har sett hur människor har tvingats sova i tält i kylan utan säker tillgång till hygienutrymmen, mat, basförnödenheter, hälsovård eller utbildning. I och med avtalet mellan EU och Turkiet har tusentals människor flyttats från de Grekiska öarna till fastlandet, vilket har orsakat stor förvirring och panik. Förflyttningen kommer troligtvis att bara försämra de redan osäkra humanitära förhållandena som migranterna och flyktingarna på fastlandet tvingas utstå.

För att upprätthålla säkra och människovärdiga levnadsförhållanden för migranterna i Grekland och Turkiet krävs stora samarbetsinsatser från alla medlemsländer i EU. Att stoppa migrationsströmmen är inte tillräckligt för att lösa denna humanitära kris – allt det gör är att skapa en ny kris. Kom ihåg att det är fråga om de vittgående följderna av olösta konflikter och extrem fattighet, som kommer att kräva politiska lösningar.

Åtgärder för att hjälpa nödställda

Samtidigt som Röda Korsets och Röda Halvmånens föreningar hjälper och skyddar nödställda flyktingar under deras resa, måste EU:s medlemsländer tillsammans ta sitt ansvar och finna hållbara och medmänskliga lösningar.

Vi uppskattar förbindelserna som EU:s medlemsländer gjort att öka ansträngningarna att omplacera flyktingar och asylsökanden. Med tanke på omfattningen av den nuvarande situationen bör dock dessa förbindelser göras mer heltäckande, och de bör utan dröjsmål införas tillsammans med andra system för skydd, såsom humanitära visum och familjeåterförening. Våra erfarenheter visar att över 40 procent av de migranter och flyktingar som anländer till de grekiska öarna försöker nå sina familjemedlemmar som redan vistas i andra EU-länder. Det är viktigt att de åtgärder som införs inte försvagar ställningen för flyktingar som anländer från andra länder, såsom Afghanistan, Irak och Eritrea. Även de tvingas utföra farliga resor över hav till Europa för att få åtnjuta internationellt skydd.

Vi Röda Korsets nationella föreningar är medvetna om den utmaning som flyktingsituationen utgör för EU-ländernas regeringar. Vi är dock övertygade om att EU:s medlemsländer samt Röda Korsets nationella föreningar i EU borde samarbeta. Vi förväntar oss mer från våra regeringar, och är färdiga att ge dem vårt stöd.

Vi uppmanar EU att:

 • Erbjuda alla migranter, oberoende av hemland eller ställning, humanitär hjälp och skydd genom hela deras migrationsresa, även vid gränser och koncentrationer.
 • Att säkra att Röda Korsets och Röda Halvmånens nationella föreningar effektivt kan nå alla migranter oberoende av deras juridiska ställning för att kunna erbjuda dem humanitär hjälp och skydd utan sanktioner.
 • Att säkra att alla asylsökande har rätt att ansöka om flyktingstatus och att få skydd enligt FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning samt tillämpbar EU-lagstiftning. Alla asylsökande ska ha rätt till juridisk hjälp och att deras ansökan utvärderas skilt för sig.
 • Att skapa nya säkra och lagliga rutter till Europa, även genom omplacering, humanitära visum och familjeåterförening. Krig och katastrof skiljer ofta familjemedlemmar från varandra, och barn och de äldre blir lämnade kvar. Internationell och EU-rätt förpliktar EU:s medlemsländer att bistå i återföreningen av familjer.
 • Att arrangera eftersökning- och räddningsoperationer över hela Medelhavsområdet och att se till att nödställda flyktingar får hjälp.
 • Att prioririsera samarbete med andra stater för att säkra att säker, oförhindrad och hållbar humanitär hjälp kan ges åt offer för konflikter och våld. Hållbara lösningar måste hittas åt konflikterna. Annars har människor inget annat val än att lämna sina hem för att leta efter trygghet för sig själv och sin familj.

Detta ställningstagande är undertecknat av:

 • Werner Kerschbaum, generalsekreterare för Röda Korset i Österrike
 • Pierre Hublet, generalsekreterare för Röda Korset i Belgien – den fransktalande gemenskapen
 • Michael Adamson, verkställande direktör för Röda Korset i det Förenade kungariket
 • Takis Neophytou, generaldirektör för Röda Korset på Cypern
 • Anders Ladekarl, generalsekreterare för Röda Korset i Danmark
 • Riina Kabi, generalsekreterare för Röda Korset i Estland
 • Kristiina Kumpula, generalsekreterare för Röda Korset i Finland.
 • Professor Jean-Jacques Eledjam, ordförande för Röda Korset i Frankrike
 • Liam O’Dwyer, generalsekreterare för Röda Korset i Irland
 • Francesco Rocca, ordförande för Röda Korset i Italien
 • Uldis Likops, generalsekreterare för Röda Korset i Lettland
 • Gintarė Guzevičiūtė, ställföreträdande generalsekreterare för Röda Korset i Litauen
 • Paulette Fenech, generaldirektör för Röda Korset på Malta
 • Gijs de Vries, verkställande direktör för Röda Korset i Nederländerna
 • Asne Havnelid, generalsekreterare för Röda Korset i Norge
 • Silviu Lefter, generaldirektör för Röda Korset i Rumänien
 • Zuzana Rosiarová Kesegová, generalsekreterare för Röda Korset i Slovakien
 • Irena Nečemer, viceordförande och laglig företrädare för Röda Korset i Slovenien
 • Javier Senent, ordförande för Röda Korset i Spanien
 • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare vid Svenska Röda Korset
 • Markus Mader, chef för Röda Korset i Schweiz
 • Hra Luís Barbosa, ordförande för Röda Korset i Portugal

Avtalet mellan EU och Turkiet har principen ”en in, en ut” – i avtalet strävar man efter att omplacera en flykting från Syrien som befinner sig i Turkiet för varje flykting som skickas tillbaka från Grekland till Turkiet. I och med avtalet skickas alla migranter som ’olovligt’ rest till de Grekiska öarna från Turkiet tillbaka på EU:s bekostnad.