Nätverket för närståendevård i Finland godkänner inte regeringens planer att skära ner på handikapptjänsterna

Mikko Lehtimäki
Fotograf: Mikko Lehtimäki

Regeringens planer att skära ner på handikapptjänsterna med över 60 miljoner euro riktas indirekt även mot närståendevårdarna. Minskningen av tjänster och stöd för de vårdade närstående påverkar hela närståendevårdsfamiljens vardag och ork.

Förra året färdigställdes en proposition om förenhetligande av handikapplagstiftningen. Målet med den nya handikapplagstiftningen skulle vara att främja de handikappades möjligheter att leva och verka jämställt med andra i samhället, trygga likvärdigheten, självbestämmanderätten, den nödvändiga omsorgen och delaktigheten samt att möjliggöra avskaffande av långvarig institutionsvård och institutionsboende.
 
De planer regeringen presenterat bl.a. för försvagande av handikapptjänsterna leder till motsatt resultat.
 
Enligt minister Vehviläinen eftersträvar man stora inbesparingar med reformen av handikappservicelagen och ”reformen kan delvis förbättra och delvis försämra tjänsterna för handikappade”. Tyvärr leder sparåtgärder sällan till förbättringar. De planerade inbesparingarna i transport- och boendeservice försvagar de handikappade människornas möjlighet och rätt till ett gott liv.
 
Enligt regeringens plan skulle tjänsterna för äldre handikappade personer i fortsättningen tillhandahållas som mer begränsade, avgiftsbelagda eller inkomstprövade tjänster i enlighet med socialvårdslagen och lagen om tjänster för äldre. Det här innebär en betydande försämring av tillgängligheten till tjänster som särskilt de minst bemedlade handikappade behöver.
 
Upphävandet av rekommendationerna som gäller boendetjänster berör särskilt äldre, handikappade, utvecklingsstörda, personer med missbruksproblem och dem som får rehabilitering på grund av psykiska problem.
 
Det planerade uteslutandet av personer över 75 år från handikapptjänsterna skulle orimligt belasta de hushåll där en närståendevårdare som också själv är äldre tar hand om en närstående i hemmet. Handikappade personer över 75 år skulle i och med lagförändringen bli helt utan personlig hjälp, dagverksamhet och anpassningsträning. Det är helt klart att en äldre handikappad persons närmaste då skulle belastas betydligt mer än tidigare.
 
De inbesparingar regeringen eftersträvar vänds till nya utgifter i form av ökat behov av institutionsvård, servicehem, vård på avdelning och ambulansresor när stödet till närståendevårdsfamiljerna försvagas.
 
Nätverket för närståendevård i Finland kräver att regeringen tar tillbaka sitt beslut att ytterligare försvaga handikappade personers ställning.
 
Medlemsorganisationer i Nätverket för närståendevård i Finland:
 
Hjärnförbundet rf
Autism- och Aspergerförbundet rf
Folkhälsans Förbund rf
Äldreinstitutet
Invalidförbundet rf
Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning
De Utvecklingsstördas Stödförbund rf
Anhörigas stöd för mentalvården centralförbund - FinFami rf
Alzheimer Centralförbundet rf
Njur- och leverförbundet rf
Omaisena edelleen ry
Förbundet närståendevårdare och vänner rf
Finlands Parkinson-förbund rf
Finlands Röda Kors Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry