Fördomsfri föregångare-utmärkelser till personer som främjat jämlikhet

Inka Kovanen
Eleverna från klass 5 A i Tähtiniityn koulu tar emot utmärkelsen Fördomsfri föregångare i Helsingfors.
Fotograf: Inka Kovanen

Under veckan mot rasism den 16–21 mars delade Röda Korset ut utmärkelser till samfund, företag och privatpersoner som genom sin verksamhet minskar fördomar mellan människor.

I år betonade Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikt i sitt val goda handlingar i vardagen som motarbetar fördomar. Utmärkelsen Fördomsfri föregångare tilldelas klass 5 A i Tähtiniityn koulu i Esbo och deras lärare Reija Lampi-Parvela och Johanna Kivi. I Tähtiniityn koulu förekommer tre olika undervisningsformer: finskspråkig, tvåspråkig finsk-engelsk och specialundervisning för elever med lindrig samt medelsvår utvecklingsstörning. I skolan deltar eleverna regelbundet i de utvecklingsstördas timmar och verksamhet. Tähtiniityn koulu är också en mycket internationell skola. Föräldrar med olika bakgrund deltar aktivt i skolans verksamhet.

Röda Korsets Tavastlands distrikt delar ut utmärkelsen till Postmuseet som har sina utrymmen i Vapriikki i Tammerfors. Postmuseet är en nationell institution som genom sin verksamhet har uppvisat djärvhet genom att också lyfta fram frågor och fenomen om minoriteter i vårt samhälle. Med hjälp av utställningen Salaisuuksin suljettu – kirjeiden Tom of Finland har Postmuseet underlättat diskussionen om ämnen som det kan vara svårt att förhålla sig till. Utställningen har öppnat mångfalden av människans liv och synliggjort frågor som är vardag för många medlemmar i vårt samhälle. Genom sin verksamhet har Postmuseet främjat diskussioner om jämlikhetsfrågor samt deltagit sakligt i diskussionen om jämlikhet.

Röda Korsets Sydöstra Finlands distrikt tilldelar Lassila & Tikanoja Oyj utmärkelsen Fördomsfri föregångare. Lassila & Tikanoja som specialiserar sig på miljövård och stödtjänster för fastigheter och anläggningar sysselsätter många invandrare i Kouvola. Företaget har understött invandrare i arbetet och haft en positiv inverkan på många invandrares liv i Kouvola. Även om början eventuellt kan vara utmanande med tanke på språket har det inte hindrat företaget att stöda sysselsättningen av invandrare.

Dessutom delar Sydöstra Finlands distrikt ut en utmärkelse till Satu Kurri från Kouvola. Satu Kurri har i 20 års tid främjat verksamhet som motarbetar rasism, ökat allmänhetens medvetenhet om invandring, stött invandrare som flyttat till Kouvola och deltagit i beredningen av Kouvola stads invandringsprogram. Satu Kurri arbetade som chef för Röda Korsets mottagningscentral i Valkeala under åren 1990–1994. Därefter jobbade hon vid Finlands Röda Kors och som invandrarkoordinator vid Kouvola stad. Efter att ha gått i pension var Kurri med om att grunda Kouvolan monikulttuurinen kohtauspaikka ry och kulturcentret Saagan kulttuurikeskus år 2012.

Röda Korsets Västra Finlands distrikt delar ut en utmärkelse till Ulla Koukkari-Anttonen. Koukari-Anttonen har redan i flera år främjat jämlikhet i sitt arbete. Koukkari-Anttonen som undervisar elever med invandrarbakgrund vid vuxeninstitutet i Jyväskylä har exemplariskt sökt platser också i föreningar, där hennes elever kan hitta sysselsättning. Under ledning av Ulla Koukkari-Anttonen ordnas årligen internationella jippon och evenemang. År 2014 deltog hennes elevgrupp också i Röda Korsets riksomfattande hungerdagsvideo.

Röda Korsets Uleåborgs distrikt beviljar OuToGo-teamet utmärkelsen Fördomsfri föregångare. OuToGo är kommunikation och evenemang mellan unga i sociala medier, i vilka man särskilt ser till att få unga med invandrarbakgrund med i aktiviteterna. Bakom Facebook- och Instagram-inläggen finns för närvarande tre unga kvinnor: 16-åriga Isabella Martikainen, 18-åriga Anja Kaketti och 26-åriga Anu Kaketti. Vid grundandet var också 25-åriga Suvi Autto med. Dessa ungdomar har ordnat tre OuToGo Uneksii-evenemang och hos Uleåborgs stad ansökt om NERO-stöd för unga för att ordna evenemang. Varje evenemang har varit ett samarbete mellan över 30 unga och besökarantalet har uppgått till nästan 100 unga. Cirka hälften av besökarna har varit invandrare. Webbplatsen OuToGo samt OuToGo Uneksii-evenemangen har främjat gemensamma aktiviteter för unga oavsett hudfärg, språk och kultur.

Röda Korsets Satakunta distrikt ger utmärkelsen till Porin Akateemiset Naiset ry. Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund har som mål att främja akademiska kvinnors arbetskarriär, ställning och jämställdhet. Förbundet stöder också högutbildade kvinnor som kommer från andra kulturer att bilda nätverk och hitta sin plats i det finländska arbetslivet. Förbundets verksamhet omfattar också förbättrande av integrationen av och utbildningsmöjligheter för kvinnor som kommer från andra kulturer. Utmärkelsen utdelas till Porin Akateemiset Naiset för dess verksamhet som stöder jämlikhet och mångkulturalism. Porin Akateemiset Naiset ry ordnar Luetaan yhdessä-verksamhet för invandrare samt är en förespråkare för jämlikare och mer jämställda möjligheter för deltagande.

Röda Korsets Savolax-Karelens distrikt utdelar i år två Fördomsfri föregångare-utmärkelser. Utmärkelserna går till Tarja Rönkä vid SOL Palvelut Oy i Idensalmi och den mångkulturella teaterföreningen RanKids från Joensuu. SOL Palvelu Oy:s serviceförman Tarja Rönkä har genom sitt exempel visat ett fördomsfritt förhållningssätt till olikheter och främjat tolerans. Hon har hjälpt personer med invandrarbakgrund att sysselsätta sig och hjälpt dem att söka arbete.

Den mångkulturella teaterföreningen RanKids har som mål att i synnerhet utveckla tolerans och etniska kontakter samt öka medvetenheten om olika språk och kulturer. Föreningen har varit verksam i Joensuu sedan våren 2000. RanKids ordnar bland annat teaterverksamhet för barn och unga, kulturverksamhet och strävar efter att utveckla barns, ungas samt vuxnas kulturkunskaper.

Röda Korsets Egentliga Finlands distrikt delar ut utmärkelsen till undervisningsenheten Luuppi. Luppi är det finska arbetarinstitutets och Åbo svenska arbetarinstituts gemensamma undervisningsenhet som ordnar utbildning i synnerhet för invandrare och andra internationella studerandegrupper. Luuppi ordnar också integrationskurser i samarbete med utlänningsbyrån. Dessutom ansvarar Luuppi för ett ungdomsgarantiprojekt som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Utmärkelsen utdelas Luuppi för dess sektorövergripande utbildningsverksamhet som ökar jämlikheten och möjligheterna för deltagande. Luuppis verksamhet sammanför människor med olika bakgrund, främjar integration och gör det möjligt för personer från olika språkgrupper att också delta i hobbykurser.