Röda Korset kräver en enhetlig och human invandringspolitik av EU

Röda Korset
Många syrier har ansökt om asyl i Europa som en följd av krisen i hemlandet. Röda Korset vädjar till EU-länderna de ska underlätta migrationen.
Fotograf: Röda Korset

Röda Korset har avgett sina rekommendationer till europarådet, man kräver bland annat att återföreningen av familjer ska bli lättare och att papperslösa får tillgång till sjukvård.

Röda Korset i de europeiska länderna kräver en enhetlig migrationspolitik för Europa där man respekterar de asylsökande. En gemensam rekommendation från de olika Röda Kors-samfunden i Europa har tillställts europarådet. Förhoppningen är att man via dessa rekommendationer kan påverka de linjedragningar för migrationen som EU kommer att göra under den kommande mandatperioden.

Ett av målen är att alla invandrare ska få lika rätt till hälsovård. Bland annat i Finland har en person som saknar identitetshandlingar (s.k. papperslösa personer) endast begränsad rätt till sjukvårdstjänster. De papperslösa utgör en särskilt sårbar grupp människor. Finlands Röda Kors hör till nätverket för de papperslösa som bland annat kräver att alla ska ha tillgång till vård på lika villkor.

- Finland har ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter med hänseende till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen). I konventionen betonas statens skyldighet att skydda människor i särskilt utsatta livssituationer, bland annat barn, gravida och nyblivna mödrar samt sörja för deras hälsa och deras behov av hälsovård säger Kristiina Kumpula, generalsekreterare för Finlands Röda Kors.

Gränsbevakning får inte var ett hinder för asylsökande

Röda Korset oroar sig för att de som är i behov av internationellt skydd inte får möjlighet att ansöka om asyl. De senast åren har EU-länderna med olika metoder försökt förhindra illegal invandring. Många länder har skärpt reglerna för invandring. Risken är att människor som behöver skydd inte har någon möjlighet att på laglig väg ta sig till ett europeiskt land. Det betyder att deras rätt att ansöka om asyl inte förverkligas.

Många försöker ta sig in i ett land genom människosmuggling eftersom det inte finns någon möjlighet att på officiell väg söka om asyl. Tusentals människor omkommer årligen på Medelhavet då de försöker ta sig till Europa, bland dem många kvinnor och barn.

Genom sina rekommendationer vill Röda Korset förbättra situationen för dem som försöker ta sig till Europa över vattnet. Röda Korset yrkar på att de migranter som tagits till fånga eller räddats på havet skall få det stöd de behöver. Personer eller samfund får inte straffas för att de hjälper illegala invandrare.

Det bör bli lättare för familjer att återförenas

Också i Finland har det på grund av lagändringar, osmidig förvaltningspraxis och färre beskickningar blivit svårare att få familjemedlemmar från icke-avtalsländer till Finland.

- Risken är stor för att familjer som skilts åt mot sin vilja inte kan återförenas på grund av en mängd  hinder de inte kan påverka även om de skulle ha rätt till återförening berättar Ann-Charlotte Siren-Borrego, som jobbar med återförening av familjer inom Röda Korset.

Finlands Röda Kors stöder tanken på att ta i bruk ett så kallat humanitärt visum.

- Med hjälp av ett humanitärt visum kunde familjemedlemmar som flytt på grund av en allvarlig kris komma till Finland och ansöka om familjeåterförening. Människor som befinner sig i en sådan situation borde garanteras gynnsammare villkor, till exempel möjlighet att återförenas med familjemedlemmar utanför den så kallade kärnfamiljen säger Siren-Borrego.

Tagande i förvar är den sista utvägen

Röda Korset yrkar i sina rekommendationer på att man aktivt bör söka andra alternativ än tagande i förvar. I Finland kan en asylsökande med oklarheter i sina id-papper eller i sin resrutt placeras i en särskild förvarsenhet. Där inkvarteras också människor som avvisats eller utvisats från landet. Förvarsenheten är sluten och de som bor där har inte rätt att lämna enheten.

- Tagande i förvar är en kränkning av de mänskliga rättigheterna, bland annat bryter det mot rätten att fritt förflytta sig, det borde vara det absolut sista alternativet. Finlands Röda Kors har redan tidigare yrkat på ett totalförbud mot att ta barn i förvar säger Kristiina Kumpula.