Verksamhetsanvisningarna

Allt det vi gör i Röda Korset – som frivillig, anställd eller förtroendevald – påverkar Röda Korset som organisation och den bild vi ger av oss till utomstående. Var och en av oss är därför ansvarig för etiken i verksamheten.

Syftet för Finlands Röda Kors är att under alla förhållanden skydda liv och hälsa, samt försvara människovärdet och mänskliga rättigheter, främja samarbete och fred mellan folken, rädda människoliv i hemlandet och utomlands, hjälpa de mest utsatta genom att förebygga och lindra mänskligt lidande,stödja och hjälpa landets myndigheter att göra humanitära insatser såväl i fredstid som under krig och väpnade konflikter för att främja människornas välfärd, skapa en positiv inställning till gemensamt ansvar och biståndsarbete bland medborgarna, öka förståelsen för Röda Korsets arbete och allmänt humanitära strävanden samt stärka sin beredskap och sina verksamhetsförutsättningar.

För att organisationens syfte ska uppfyllas förutsätts att alla som arbetar inom organisationen handlar i enlighet med värdena och principerna och är medvetna om sitt eget ansvar för att upprätthålla organisationens tillförlitlighet. Allt som vi gör och hur vi som Röda Korsets personal handlar har en inverkan på hurdan organisation Röda Korset är och vilket intryck den ger andra. Var och en av oss har ansvar för att verksamheten är etisk (rättvisa och ansvarsfulla lösningar och handlingar). Verksamhetsanvisningarnaaccentuerar värdena, och det ansvar och den inställning till arbetet som FRK:s verksamhet förutsätter. De förstärker Röda Korsets enhetlighet och identiteten hos alla som arbetar inom organisationen som en del av en unik humanitär rörelse. 

Helsingfors 23.9.2016

Styrelsen för Finlands Röda Kors

 

Finlands Röda Kors verksamhetsanvisningar till personalen

1. Jag erkänner Röda Korsets principer

Den viktigaste principen som styr Röda Korsets verksamhet är humanitet. Frivillighet och universalitet öppnar en kanal för alla att på sitt eget sätt bidra till att främja humanitet. De andra principerna ‒ opartiskhet, neutralitet, självständighet och enhet ‒ gör det möjligt att erbjuda hjälp och stöd i så varierande situationer och under så många olika förhållanden som möjligt.

Principerna har visat sig vara hållbara i den internationella organisationens 150-åriga historia och de bör bevaras omsorgsfullt. Principerna uppfylls i vårt sätt att handla i vårt arbete.  

 • Jag försvarar alltid humanitet i mitt arbete.
 • Jag arbetar tillsammans med de som behöver hjälp eller stöd på ett sådant sätt att deras egna resurser förstärks.
 • När jag arbetar som Röda Korsets representant framför jag inte åsikter eller deltar i verksamhet som strider mot organisationens principer.
 • Jag tar ställning mot hatiska uttalanden och uppeggande till hat samt våld.
 • I mitt arbete tryggar jag organisationens självständighet och neutralitet.

2. Jag agerar respektfullt och konstruktivt 

En central del av Röda Korsets arbete är umgänge med olika slags människor. De är arbetskamrater, frivilliga, samarbetspartner och hjälptagare.

 • Jag behandlar alla människor jämlikt och likvärdigt oberoende av deras kön, ålder, etniska eller nationella ursprung, nationalitet, språk, religion eller övertygelse, åsikter, funktionshinder, hälsotillstånd, sexuella läggning eller annan orsak som hänför dig till personens egenskaper.
 • Jag respekterar olika människor, värden och åsikter.
 • Jag respekterar integriteten hos människor som får hjälp eller stöd och andra som är en del av verksamheten och skyddar deras identitet och säkerhet. Jag hanterar informationen som samlas in i verksamheten omsorgsfullt och så att jag respekterar människorna.
 • Jag avstår från alla sådana handlingar som kan anses som trakasseri, utnyttjande eller diskriminering. Jag anmäler allt utnyttjande, trakasseri och diskriminering som jag eventuellt observerar. Läs mer.
 • Jag känner mitt särskilda ansvar när jag arbetar med barn och unga eller människor i nöd.
 • Medarbetarens och hjälptagarens förhållande förblir professionellt i alla lägen. Jag förstår att sexuella/romantiska förhållanden med hjälptagare äventyrar professionalismen samt jämställdheten och därför är förbjudna.
 • Jag behandlar andra människor rättvist.
 • Jag agerar på ett sådant sätt att förståelse, samarbete och förtroende mellan människor ökar.
 • Jag bygger en växelverkan som baserar sig på tolerant, uppmuntrande och ömsesidigt stöd.
 • Jag är öppen inför nya tankar och utvärderar mina egna arbetsmetoder.
 • Jag delar mina kunskaper och färdigheter med andra.

3. Jag skyddar organisationens rykte och integritet 

Röda Korsets biståndsarbete förutsätter starkt förtroende för organisationen.

 • Jag sköter organisationens resurser på bästa möjliga sätt för att uppnå målen och tar i beaktande organisationens rykte och integritet.
 • Jag använder Finlands Röda Kors lokaler och arbetsredskap endast till verksamhet som följer organisationens principer.
 • Jag hanterar organisationens egendom och medel ansvarsfullt. Efter att mitt anställningsförhållande upphör returnerar jag arbetsredskap, personkort och information som jag har fått i min besittning.
 • Jag deltar inte i sådan behandling eller lösning av fall där mitt personliga intresse kan strida mot organisationens intresse.
 • Jag sörjer för säkerheten för människor som deltar i verksamheten.
 • Jag strävar efter att minska belastningen på miljön och uppmärksammar målen för hållbar utveckling i min verksamhet.
 • Jag följer organisationens anvisningar om sociala medier.
 • Jag håller vad jag lovar och ser till att lösa eventuella problem eller fel snabbt och öppet.
 • Om jag använder organisationens bilar följer jag trafikreglerna och kör under inga omständigheter under påverkan av alkohol eller droger.
 • Jag arbetar inte under påverkan av alkohol eller droger.
 • Jag använder inte organisationens lokaler eller utrustning till producering eller användning av pornografiskt material.
 • Jag är medveten om att det enligt Genèvekonventionerna är skilt förbjudet att förvara och ha med sig vapen, ammunition och andra vapenliknande föremål till Röda Korsets kontor, andra lokaler och fordon.

4. Jag använder Röda Korsets märke på rätt sätt

Det röda korset och den med det jämförbara röda halvmånen och röda kristallen är internationella skyddsmärken som används i krigs- och konfliktsituationer för att trygga läkarhjälp och biståndsverksamhet. När man arbetar för Röda Korset har man rätt att använda märket även som kännetecken för den egna verksamheten.  Om användningen av märket föreskrivs i Genèvekonventionerna och Finlands lag. Felanvändning av skyddsmärkena äventyrar i värsta fall chansen att ge hjälp åt krigsoffer.

 • Jag ser till att organisationens symbol används enligt reglerna.
 • Det lilla emblemet kan användas till exempel som rockmärke.
 • Jag ingriper i missbruk av märket.
 • Jag använder inte personkortet eller någon annan av organisationens symboler efter att mitt anställningsförhållande upphört eller i situationer där jag inte representerar organisationen.

5. Jag ingriper i missbruk och korruption 

Öppenhet och ärlighet är förutsättningar för att Röda Korsets verksamhet är etiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Effektiv och högklassig biståndsverksamhet är hjälptagarnas rättighet och tål inget som helst missbruk eller korruption. Därför är det viktigt att man ingriper i eventuellt missbruk snabbt och målmedvetet.

Med missbruk avses en avsiktlig handling för att erhålla ekonomiska fördelar med lagstridiga eller på annat sätt oärliga medel. Korruption är missbruk av befogenheter i syfte att sträva efter personliga fördelar samt mutande. Det är varje Finlands Röda Kors representants rättighet och skyldighet att anmäla missbruk och korruption, och det får inte ha negativa följder för den som gör anmälan.

 • Jag handlar ärligt och gynnar inte med min verksamhet mina anhöriga eller andra personer och jag grundar inte mina beslut på ”nätverk av gamla vänner”.
 • Jag accepterar inte missbruk, mutor eller korruption. Jag ser till att gåvor inte kan tolkas som mutor och iakttar rimlighet när jag uttrycker gästfrihet och tacksamhet.
 • Jag eftersträvar inte personliga fördelar genom avtal med leverantörer. Jag framhäver öppet eventuella personliga kontakter med varu- och tjänsteleverantörer eller andra eventuella samarbetspartner.
 • Jag iakttar god förvaltningssed, intern övervakning och följer riktlinjerna för att bekämpa korruption.
 • Jag främjar verksamhetens transparens och ansvar samt hjälptagarens okränkbarhet, det vill säga integritet.
 • Om jag upptäcker missbruk eller korruption anmäler jag det omedelbart till organisationen, som ansvarar för tillbörlig behandling av anmälan.