Vad är Finlands Röda Kors?

Antero Kautto
Fotograf: Antero Kautto

Finlands Röda Kors är en av de största medborgarorganisationerna i Finland. Röda Korsets uppgift är att hjälpa dem som är i mest behov av hjälp i hemlandet och utomlands.

Faktum
 • 30 000 frivilliga
 • 80 000 medlemmar
 • 130 000 regelbunda donatörer
 • 118 000 blodgivare

 

Sju grundprinciper

Röda Korsets och Röda Halvmånens verksamhet styrs av sju grundprinciper:

 • humanitet
 • opartiskhet
 • neutralitet
 • självständighet
 • frivillighet
 • universalitet
 • enhet

Röda Korset hjälper människor då katastrofer och olyckor inträffar och utbildar dem att skydda sig mot dessa. Organisationen uppmuntrar människor att sköta om sin hälsa och ta hand om varandra.

Spelplanen är hela Finland och hela världen

Finlands Röda Kors verksamhetsformer:

Dessutom hjälper Finlands Röda Kors offer för naturkatastrofer och krig samt utför utvecklingssamarbete runtom i världen.

Medlemmarna leder den nationella organisationen

Finlands Röda Kors frivilliga verkar i lokalavdelningen på sin egen hemort. Det finns totalt över 500 avdelningar.

De anställda vid de tolv distriktskontoren stöder de frivilliga i avdelningarna. Distrikten ordnar utbildningar och evenemang för de frivilliga i den egna regionen. I dessa kan de frivilliga dela sina erfarenheter, lära sig nya färdigheter och få ny iver för frivilligverksamheten.

Hela landets frivilligverksamhet och Röda Korsets hjälparbete koordineras av centralbyrån. Den ansvarar för att utveckla organisationens verksamhet, samarbetet med myndigheterna, nationella kampanjer såsom Hungerdagen, och internationellt hjälparbete. Dessutom ansvarar centralbyrån för Röda Korsets ställningstaganden och strävar efter att främja organisationens värderingar i det finländska beslutsfattandet.

Den ordinarie stämman besitter den högsta beslutande rätten. Stämman sammanträder vart tredje år och väljs av medlemmarna. Vid den ordinarie stämman väljs en styrelse och andra förtroendeorgan för organisationen, och dessa leder organisationens verksamhet.

Ordförande (2014-): Pertti Torstila

Generalsekreterare (2004-): Kristiina Kumpula

Finlands Röda Kors ger hjälp överallt i världen tillsammans med 191 andra Röda Kors och Röda Halvmånar

Finlands Röda Kors är en av de 192 medlemsorganisationerna som ingår i rödakors- och rödahalvmånefederationen. Federationen är ett samarbetsorgan för Röda Korsets och Röda Halvmånens nationella föreningar. Federationen leder organisationens hjälpverksamhet vid fredstida olyckor såsom naturkatastrofer. Den leder också organisationens utvecklingssamarbete och utvecklar de nationella föreningarnas verksamhet.

Röda Korsets internationella kommitté leder organisationens hjälpverksamhet vid krig och sammandrabbningar. Den fungerar som en opartisk medlare, letar efter bortkomna familjemedlemmar och besöker krigsfångar och andra som arresterats i sammandrabbningar. Dessutom övervakar kommittén att Genèvekonventionerna följs.

Finlands Röda Kors är en av finska staten erkänd offentligrättslig förening, vars verksamhet grundas på de Genèvekonventioner som ratificerades år 1949 och på lagen om Finlands Röda Kors (238/2000). Finlands Röda Kors är förpliktat att ge stöd till myndigheterna i olika nödsituationer.

Röda Korset har sju grundprinciper som används över hela världen. De är en vägledning i det arbete vi gör.

Allt det vi gör i Röda Korset – som frivillig, anställd eller förtroendevald – påverkar Röda Korset som organisation och den bild vi ger av oss till utomstående. Var och en av oss är därför ansvarig för etiken i verksamheten.

Leena Koskela / Röda Korset

Finlands Röda Kors styrelse 2017–2020

Ordförande
Pertti Torstila

Vice-ordförande
Ann-Mari Audas-Willman
Otto Kari
Sami Laitinen

Styrelsens medlemmar
Henri Backman
Outi Forsblom
Eija Karine
Katja Kuusela
Marju Pihlajamaa
Markku Suokas

 

 • Hallituksen jäsenet:

  Eija Karine