Första hjälpen-anvisningar för vanliga olyckor hos barn

Vanliga olyckor hos barn beror i stor utsträckning på barnets ålder. För väldigt små barn, under 3 år, sker olyckorna ofta i hemmet eller på lekplatsen (t.ex. brännskador, fall från skötbordet, från famnen, gungan eller klätterställningen).
 
Dessa olyckor kan man förebygga genom god övervakning, samt genom att sköta om säkerheten i hemmet (skyddade vägguttag, spisskydd, förvaring av farliga ämnen, främst läkemedel osv.).
 
Olyckor hos barn i lekåldern sker t.ex. vid fall när de lär sig att cykla (t.ex. sår, asfaltsutslag). Olyckor hos lite äldre barn i grundskoleåldern sker både i trafiken och under fritidsaktiviteter (t.ex. frakturer, stukningar).
 
För att förhindra dessa olyckor är det viktigt att använda lämplig skyddsutrustning (man skulle kunna förhindra 80 % av huvudskadorna genom att använda cykelhjälm).
Mer information och material som relaterar till olyckor som sker i hemmet hittar du på webbplatsen http://www.kotitapaturma.fi./sv/.
 
Hjärnskakning
 
Orsaker:
- Stötar mot huvudet.
 
Symtom:
- Kortvarig förlust av medvetandet.
- Minnesförlust som relaterar till händelsetiden.
- Försvagad tids- och platsuppfattning: kommer inte ihåg var man är, vilken dag det är.
- Huvudvärk.
- Illamående, kräkningar.
- Svindel.
- Sömnighet.
 
Första hjälpen:
- Ta barnet till läkaren om det mår illa och klagar över huvudvärk.
- Lämna inte barn ensamma!
- Man kan följa lättare symtom hemma: då bör man väcka barnet 1–2 gånger den första natten och kontrollera att hen pratar och svarar på frågor normalt.
- Om du inte kan väcka barnet, ring 112.
 
Brännskada
 
Orsaker:
- Het mat eller vätska som faller på barnet.
- Barnet bränner sig på spisplattan.
- Öppen eld, bastuugn. 
 
Symtom:
- Rodnande och svidande hud är symtom på lättare eller ytliga brännskador. Skadan läker ofta inom ett par veckor utan att lämna några ärr.
- På brännskador som går djupare finns det, förutom rodnad och en starkt svidande känsla, även blåsor och området utsöndrar vävnadsvätska.
- En brännskada som sträcker sig till de djupa lagren är skorvig, grå och förkolnad. Även vävnaderna under huden är skadade. Området gör inte ont, eftersom nerverna är skadade. Skadan kräver sjukhusvård.
 
Första hjälpen:
- Kyl ner brännskadan omedelbart med svalt vatten i ungefär 10 minuter.
- Se till att barnet inte kyls ned för mycket genom att hålla det varmt i övrigt.
- Skydda det skadade området vid behov med hjälp av ett rent, lätt förband.
- Punktera inte blåsor, eftersom de skyddar området mot inflammation.
 
Ta barnet till läkaren, om 
- det gäller en omfattande, blåsfylld brännskada.
- en skada som sträcker sig till de djupare lagren.
- skadan är på huvudet, lederna, slemhinnorna eller i luftvägarna
- du är osäker på hur allvarlig brännskadan är. 
 
Elolyckor
 
Orsaker:
- Elolyckor hos barn är oftast lågspänningsolyckor som sker i hemmet.
 
Symtom:
- Mörka fläckar vid strömmens ingångs- och utgångsställen.
- Brännskador.
- Ström kan stoppa andningen och hjärtat, det vill säga orsaka livlöshet.
 
Första hjälpen:
- Trygga din egen säkerhet genom att slå av strömmen t.ex. från huvudbrytaren eller genom att dra ut elkontakten från väggen.
- Vid behov, ta loss barnet från strömkällan med hjälp av ett icke-ledande material (bräda, klädesplagg, rep).
- Vidrör barnet först när det inte längre är i kontakt med elkretsen.
- Kontrollera att barnet går att väcka och andas.
- Kyl ned eventuella brännskador.
- Ta barnet till fortsatt vård eller ring 112.
Blåmärke
 
Orsaker:
- Fall.
- Kraftigt slag.
 
Symtom:
- Blödning i vävnaden.
- Ett blåmärke bildas vid området för skadan.
- Värk.
- Svullnad.
 
Första hjälpen:
- Tryck på det skadade området försiktigt med något kallt i ungefär 15 minuter. Placera dock inget kallt direkt på huden.
- Oftast läker blåmärken av sig själva.
- Läkarvård krävs om blåmärket finns vid ögonområdet.
 
Näsblod
 
Orsaker:
- Skada i ansiktsområdet.
- Snytningar, näspetning.
- Individuell benägenhet.
 
Symtom:
- Blödning (oftast) från den ena näsborren.
- Utmattning.
- Illamående när blodet rinner ner i magsäcken.
 
Första hjälpen:
- Snyt den blödande näsborren så att den töms.
- Tryck den näsborre som blöder mot näsbenet ca 15 minuter.
- Hjälp barnet att sätta sig i en framåtlutad ställning så att blodet inte rinner ner i svalget.
- Om blödningen fortsätter och är riklig, ta barnet till läkaren.
 
Sår som kan behandlas hemma
 
Vanligtvis får barn mindre skärsår, samt ytliga skråmor och sår som man kan behandla hemma.
 
Ta barnet till läkaren om det är fråga om ett sår, en skada eller ett bett som blöder rikligt. 
 
Orsaker:
- En skråma eller ett ytligt sår kan ofta uppstå till följd av ett fall.
- Ett vasst föremål som t.ex. ett papper, kan orsaka skärsår.
- En spik, kniv eller vass sticka kan orsaka sticksår
 
Symtom:
- Vid ett ytligt sår är det yttre hudlagret skadat, det droppar eller rinner blod och vävnadsvätska från såret. Det kan även finnas smuts i såret.
- Kanterna på ett skärsår är prydliga, det kan blöda och om såret är djupt så kan även musklerna, senorna och vävnaderna vara skadade.
- Vid ett sticksår kan man se ett stickmärke och de värsta skadorna kan finnas i de djupare vävnaderna. 
 
Första hjälpen:
- Stoppa den eventuella blödningen.
- Rengör såret med rinnande vatten.
- Tejpa ihop kanterna på skärsåret tätt mot varandra.
- Täck såret med ett förband eller plåster.
- Håll området rent och torrt. Det finns risk för att sår kan bli inflammerade.
 
Avlägsnande av främmande föremål i luftvägarna
 
Identifiera kvävningssituationen och agera snabbt. 
 
Orsaker:
- små leksaker
- godis
- pärlor
 
Symtom:
- Barnet andas inte, man kan inte känna luftflödet.
- Barnet kan inte prata, hosta eller gråta.
 
Första hjälpen för barn över 1 år:
- Om det finns flera personer på platsen, ska en person ringa nödnumret 112 samtidigt som en annan person börjar ge första hjälpen.
- Ta barnet i din famn i sidled på mage så att huvudet är längre ner än kroppen.
- Slå hårt med handflatan mellan skulderbladen 5 gånger.
- Om det främmande föremålet fortfarande täpper till luftvägarna, ring 112. Slå på högtalarfunktionen på telefonen och fortsätt ge första hjälpen.
- Placera barnet så att det står upp och ställ dig bakom barnet.
- Knyt din ena hand och placera den på personens mellangärde, med din andra hand tar du tag om din knutna näve. 
- Knyck händerna mot dig själv med en snabb rörelse.
- Upprepa 5 gånger vid behov.
- Om föremålet inte lossnar växla mellan fem slag mellan skulderbladen.
- Inled hjärt-lungräddning om barnet förlorar medvetandet och inte andas normalt. Meddela nödcentralen om det förändrade läget.
 
Första hjälpen för barn under 1 år.
- Om det finns flera personer på platsen, ska en person ringa nödnumret 112 samtidigt som en annan person börjar ge första hjälpen.
- Om det är ett litet barn, ta barnet i famnen och håll barnet så att huvudet är lägre ner än kroppen.
- Slå fem gånger bestämt men försiktigt mellan skulderbladen, samtidigt som du stöttar huvudet.
- Om det främmande föremålet fortfarande täpper till luftvägarna, ring 112. Slå på högtalarfunktionen på telefonen och fortsätt ge första hjälpen.
- Ett litet barn tar du i famn så att barnet ligger på rygg med benen mot ditt bröst.
- Tryck med två fingrar mot bröstbenet så mycket att bröstbenet ger efter något, sviktar.
- Upprepa 5 gånger vid behov.
- Om föremålet inte lossnar växla mellan fem slag - fem tryck.
- Inled hjärt-lungräddning om barnet förlorar medvetandet och inte andas normalt. Meddela nödcentralen om det förändrade läget.
 
Förgiftning
 
Orsaker:
- Läkemedel.
- Tvättmedel.
- Bär, svampar, växter.
 
Symtom:
- Illamående, kräkningar.
- Sömnighet, förlust av medvetande.
- Kallsvettningar på huden.
- Rytmstörningar.
 
Första hjälpen:
- Om symtomen är allvarliga, ring 112.
- Utred vilket ämne som har orsakat förgiftningen och hur stor mängd barnet har fått i sig och när.
- Skölj munnen om det fortfarande finns giftiga ämnen kvar.
- Ring Giftinformationscentralen (09-471 977, 24/7) för ytterligare information.
- Agera enligt de anvisningar du får från giftinformationscentralen.
- Ge medicinskt kolpulver om det inte är fråga om lösningsmedel eller alkohol. Giftinformationscentralen kan ge anvisningar om hur du ger medicinskt kol. Du kan även hitta anvisningar på läkemedelsförpackningen
 
Arm- och benbrott
 
Orsaker:
- Slag.
- Vriden extremitet.
- Snubbling, krock.
- Fall.
 
Symtom:
- Smärta när man använder armen eller benet.
- Felställning.
- Armen eller benet fungerar inte som vanligt.
- Vid öppna frakturer finns vävnadsskador och synliga blödningar.
- Vid slutna frakturer finns svullnad som beror på inre blödningar.
 
Första hjälpen:
- Stoppa blödningen genom att trycka på den synliga blödningen.
- Man bör inte försöka åtgärda en felställning.
- Stöd den brutna extremiteten i en ställning som inte gör ont, t.ex. med handen, en näsduk eller spatel.
- Se till att barnet hålls varmt.
- Flytta inte barnet mer än nödvändigt.
- Ta barnet till läkaren och ring 112.
 
Urvriden led
 
Orsaker:
- Snubbling, krock.
 
Symtom:
- Värk.
- Felställning.
- Svullnad.
- Leden fungerar inte normalt.
 
Första hjälpen:
- Stöd leden så att den hålls så orörlig som möjligt.
- Placera något kallt på skadan (inte direkt på huden).
- Ta barnet till läkaren.
 
Stukad led
 
Orsaker:
- Vriden led. 
- fall.
 
Symtom:
- Värk.
- Svullnad, blåmärke.
- Leden fungerar inte normalt.
 
Första hjälpen:
- Tryck på skadan. 
- Placera t.ex. en fryspåse runt skadan (inte direkt på huden) med ett förband i ca 15-20 minuter.
- Ta barnet till läkare vid behov.
 
Solsting
 
Solsting är det första symtomet på att kroppen har utsatts för överdrivet förhöjd kroppstemperatur. För att förhindra solsting är det viktigt att skydda sig när man vistas i solen. Särskilt viktigt är det att skydda barnets huvud med en hatt eller keps. Barn kan lätt få solskador och genom att skydda barnen med kläder och solkräm kan man minska risken för solskador. Genom att begränsa tiden man vistas i solen och genom att regelbundet dricka vätska, kan man minska risken för att få symtom till följd av att kroppen utsätts för överdriven värme.
 
Orsaker:
- Värmestrålning från t.ex. solljus på ett oskyddat huvud eller axlar.
 
Symtom:
- Huvudvärk.
- Illamående.
- Irritation.
- Utmattning, svindel.
 
Första hjälpen:
- Avlägsna barnet från direkt solljus (kom ihåg att vattnet vid t.ex. en badstrand förstärker solstrålarnas effekt).
- Kyl ned barnet med kallt vatten att dricka eller genom att ta av extra kläder.
- Få barnet att vila. 
- Om symtomen inte lättar, ta barnet till en läkare.